بررسی پست های فشار قوی و ترانسفورماتورها خطوط انتقال
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
بررسی پست های فشار قوی و ترانسفورماتورها خطوط انتقال
بررسی-پست-های-فشار-قوی-و-ترانسفورماتورها-خطوط-انتقال
بررسی پست های فشار قوی و ترانسفورماتورها خطوط انتقال
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 256
حجم فایل: 626

بخشی از متن:
خلاصه:
در اين گزارش سعي شده است كه با رعايت اختصار گوشه اي از قسمت عظيم و گسترش انتقال الكتريكي تشريح شود. در مقدمه اين گزارش آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست 63 كيلو ولتي كمال آباد كرج آمده است. در بخش نخست گزارش دلايل وجود پستهاي فشار قوي و همچنين انواع آنها با توجه به استانداردهاي موجود شرح داده شده در بخش دوم گزارش مهمترين و اساسي ترين تجهيزات تشكيسل دهنده پست به تفصيل شرح و بررسي گرديده است . همچنين در مورد رله هايي كه محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و ديگر تجهيزات مهم يك مجموعه را عهده دارند توضيحاتي داده شده است دربخش بعدي اصول و روشهاي بهره برداري بهينه از پستهاي فشار قوي بطور اعم شرح داده شده است كه اين توضيحات در جهت بهره وري بيشتر و همچنين راندمان بالاتر و جلوگيري از بروز هر گونه خطر و يا اشال احتمالي به كليه دست اندركاران يك پست فشار قوي توصيه مي شود . بخش بعدي مربوط به شرح و توضيح اشكالات احتمالي كه ممكن است در پست 63كمال آباد بروز كند و همچنين شرح كارهايي كه براي رفع اين عيوب بايد انجام شود . بخش آخر نيز مربوط به نحوة بهره برداري از مدارهاي اينترلاك پست 63 كمال آباد مي باشد كه در آن نحوه برق دار كردن خط با در نظر گرفتن كليه اصول فني براي جلوگيري از بروز هر گونه نارسايي در سيستم و شبكه شرح گرديده است.

فهرست مطالب:
خلاصه گزارش
مقدمه
دستگاههاي اندازه گيري
رله هاي حفاظت خط
رله هاي حفاظتي خط 20c
مشخصات باطريهاي 127v
مشخصات باطريهاي D.c 48v
1) مباني و تعاريف مربوط به پست فشار قوي
ولتاژهاي استاندارد
تعريف پست فشار قوي
انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار
1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation)
2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation)
3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation)
4ـ پستهاي فشار ضعيف(Low Voltage Substation)
5ـ پستهاي كليدي يا كوپلاژ(Switching Substation)
پستهاي باز نيز به چند دسته تقسيم مي شوند
1ـ پستهاي معمولي (conventional)
2ـ پستهاي گازي يا (Gas Insulated Substation)
3ـ پستهاي سيار (Mobiel Substation)
پستهاي بسته يا داخلي نيز خود به سه نوع تقسيم مي گردد
1ـ پستهاي فشار قوي باز
2ـ پست فشار قوي نيمه باز
3ـ پست فشار قوي بسته
1ـ خطوط تك مداره (single circuit)
2ـ خطوط دو مداره (Double circuit)
3ـ خطوط باندل (Bundle)
2) تجهيزات پست
1ـ2) سويچگير
ترانسفورماتور قدرت
3ـ2) ترانس زمين
4ـ2) جبران كننده ها
5ـ2) تأسيسات جانبي
3) سوئيچگير
1ـ3) باسبار ياشين (BUS BAR)
1ـ1ـ3) انواع شين از نظر شكل ظاهري
2ـ1ـ3) شينه بندي
3ـ1ـ3) انواع شينه بندي
ب) قطع طولي شين بوسيله ديژنكتور
ب ـ 3ـ1ـ3) شينه بندي چند تايي يا مركب
الف) قطع طولي شين بوسيله سكسيونر تقسيم كنندة باس بار
الف ـ روش دو دژنكتوري
ب ـ روش يك ونيم ديژنكتوري
ج ـ 3ـ1ـ3) باسبار دوبل ( راهرو اصلي )
د ـ3ـ1ـ3) سيستم شينه يندي حلقوي ( زنجيره اي )
مزاياي اين نوع شينه بندي
ز ـ3ـ1ـ3) شينه بندي سه كليدي
4ـ1ـ3) ايمني باسبار
5ـ1ـ3) رنگ آميزي شين ها
2ـ3)كليدهاي فشار قوي
1ـ قطع كننده يا سكسيونر
2ـ كليد بار
3ـ كليد قدرت
1ـ2ـ3) قطع مدارات مختلف
الف ـ قطع مدار اهمي
ب ـ قطع مدار سلفي
ج ـ قطع مدار خازني
2ـ2ـ3) بررسي وصل مدارات مختلف
الف ـ وصل مدار اهمي
ب ـ وصل مدار سلفي
ج) وصل مدار خازني
3ـ2ـ3) روشهاي سريع خاموش نمودن جرقه در كليدها
1ـ ازدياد طول قوس
الف ـ حرارت قوس
ب ـ اثر حوزة مغناطيسي
2ـ تشديد خنك كردن قوس
3ـ مقطع كردن قوس
4ـ خاموشي درنقطه صفر
5ـ خازن موازي با كنتاكتها
6ـ خلاء
7ـ روغن
4ـ2ـ3) قطع جرقه دركليدهاي فشار قوي
عامل مؤثر در قطع يا برقراري مجدد جرقه
5ـ2ـ3) انواع خاموش كننده ها
الف ـ 5ـ2ـ3) خاموش كننده جامد
ب ـ 5ـ2ـ3) خاموش كنندة مايع
ج ـ 5ـ2ـ3) خاموش كنندة گازي
كليدهاي فشار قوي
6ـ2ـ3) كليد بدون بار ( سكسيونر )
الف ) موارد استعمال سكسيونر
سكسيونر دوراني
سكسيونر قيچي ايي
7ـ2ـ3) كليد قابل قطع زير بار
8ـ2ـ3) كليد قدرت يا ديژنكتور ( بريكرها )
الف ـ 8ـ2ـ3) كليد روغني ( تمام روغني )
ب ـ8ـ2ـ3) كليد قدرت نيمه روغني
ج ـ 8ـ2ـ3) كليد SF6 ( هگزا فلوئوريد گوگرد )
د ـ 8ـ2ـ3) كليد خلاء
رـ8 ـ2ـ3) كليد هوايي ( كليد هواي فشرده )
زـ8 ـ2ـ3) كليد اكسپانزيون ( آبي )
س ـ 8ـ 2ـ3) كليد گازي جامد
9ـ2ـ3) مكانيزم قطع و وصل كليدهاي فشار قوي
الف ـ 9ـ2ـ3) مكانيزم فنري
ب ـ 9ـ2ـ3) مكانيزم روغني (هيدروليكي)
ج ـ9ـ2ـ3) مانيزم هوايي يا بادي
10ـ2ـ3) مشخصات الكتريكي بريكرها
3ـ3) ترانسفورماتور هاي جريان Current transformer
1ـ3ـ3) پارامترهاي اساسي در C.t ها
2ـ كلاس و دقت اندازه گيري ترانس جريان
3ـ نسبت تبديل ترانس جريان
4ـ ظرفيت ترانس جريان
2ـ3ـ3) انواع ترانسهاي جريان ازنظر ساختمان
3ـ3ـ3) مشخصات الكتريكي ترانسهاي جريان
4ـ3) ترانسفورماتورهاي ولتاژ
Voltage or potantial transformer
1ـ4ـ3) مشخصات الكتريكي ترانسهاي ولتاژ
5ـ3) مقره ها Insulaturs
انواع مقره ها
6ـ3) برقگيرها [Lightning Aresster]
انواع برقگيرها
2ـ برقگير با مقاومت غير خطي
3ـ برقگير لوله اي
كنتور برقگير
7ـ3) تله موج (Line Trap) و واحد تطبيق كننده خط (Line Metching Unit)
1ـ خازن كوپلاژ : (High Voltage coupling capacitor)
2ـ تله موج : Ware Trap or Line Trap
3ـ دستگاه تطبيق با خط : Line matchjing unit
4) حفاظت پستهاي فشار قوي
حفاظت توسط رله ها
1ـ4) رله اضافه جريان
2ـ4) رله اتصال زمين
3ـ4) رله ديفرانسيل (Differctial relay)
4ـ9 رله افت ولتاژ (Under voltage reloy)
5ـ4) رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy)
6ـ4) رله اضافه فركانس (over freguency relay)
7ـ4) رله افت فركانس (under freguency relay)
8ـ4) رله اضافه فلوي مغناطيسي (over flux relay)
9ـ4) رله دايره كشنال
10ـ4) رله ديستانس (Distane relay)
5) اصول و روشهاي بهره برداري از پستهاي فشار قوي
تقسيم بندي تجهيزات در طرح حفاظتي يك پست فشار قوي
حفاظت هاي ترانس قدرت
دستورالعملها
دستورالعمل مخصوص پستها
تعيين وظايف و تقسيم مسئوليتها
روش عمليات در مواقع بروز حادثه
قطع كلي سيستم
روش برگردانيدن سيستم بوضع عادي
طرز عمل در مواقع نامتعادلي فازها
قطع و وصل خودكار خطوط
دياگرامهاي عملياتي
سنكرون كردن
6) آمار حوادث و اتفاقات احتمالي كار
بريكرها
C.V.T ها
C.T ها
L.T ها
برقگيرها
شارژرها
باطريها
ديزل ژنراتور اضطراري
دستور العمل هاي ثابت بهره برداري شبكه فوق توزيع
كنترل ولتاژ
1-ولتاژ عادي (افزايش تا 2 درصد يا كاهش تا 2 درصد)
2-ولتاژ غير عادي (افزايش تا 5 درصد يا كاهش تا 10 درصد)
3-ولتاژ غير قابل (افزايش بيش از 5 درصد يا كاهش بيش از 10 درصد)
الف- عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب) نحوه بر قدار كردن پست
ج ) خروج دستي ترانسفورماتور جهت سرويس وتعميرات
د- بر قدار كردن ترانسفور ماتور پس از پايان كار سرويس وتعميرات
عمليات در پستهاي فوق توزيع داراي باسبار 63 كيلو ولت
الف) عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب ) نحوه بر قدار كردن پست
ج) بدون برق كردن يكي از باس بارهاي 63 كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
د) بر قدار كردن يكي از باس بارهاي 63 كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
ه) بي برق كردن كليه باس بارهاي 63 كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
ر) بر قدار كردن كليه باس بارهاي 63 كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
بهره برداري از ترانسفور ماتورهاي فوق توزيع
الف : بازديدها ومراقبت هاي ظاهري
ب : نحوه موازي كردن ترانسفور ماتور ها
ج- نحوه از حالت موازي خارج كردن ترانسفور ماتورها
د- انجام عمليات در صورت خروج خود كار ترانسفور ماتور بعلت باز شدن ديژنكتورهاي 20 و 63 يلو ولت و يا فقط ديژنكتور 63 كيلو ولت آن ( در حالت موازي نبودن ترانسفورماتورها)
ه- نحوه برقدار كردن ترانسفور ماتور هاي فوق توزيع پس از پايان كارهاي تعميراتي ورلياژي
الف- خازنهائي كه در پستهاي نوع كوژلكس نصب شده اند
ب- خازنهاي نصب شده در ساير پستها
الف : خازنهائي كه در پستهاي نوع كوژلكس نصب شده اند
1-وصل كردن خازنها
2- قطع كردن خازنها
ب- خازنهاي نصب شده در ساير پستها
1- حالت دستي
1-1-برقدار كردن خازنها
2-1- بي برق كردن خازنها
2- حالت خود كار
عمليات در شرايط بي برق شدن باسبارهاي 63 و 20 كيلوولت
پستهاي 63/0 23 يا 20/230 كيلو ولت
ب- عمليات در آن دسته از پستهاي فوق توزيع كه اطاق فرمان تجهيزات 63 يا 209 كيلوولت آنها از اطاق فرمان پست انتقال مجزا است
الف- گزارش هاي شفاهي
ب- گزارش هاي كتبي
206- وظايف درخواست كننده كارت احتياط (مجري كار)
207- وظايف صادر كننده كارت احتياط
208- مقررات ابطال كارت احتياط
209- مقررات عمومي كارت احتياط
210- كارت حفاظت شخصي
211- كاربرد كارت حفاظت شخصي
212- وظايف درخواست كننده كارت حفاظت شخصي
213- وظايف صادر كننده كارت حفاظتي شخصي
214- مقررات ابطال كارت حفاظت شخصي
215- مسئول بهره برداري موظف است موارد زير را اجرا كند
مقررات عمومي كارت حفاظت شخصي
236- كارت حفاظت دستگاه
الف- حفظ دستگاه وتجهيزات از آسيب ديدن بيشتر
ب- پايدار نگه داشتن سرويس برق
ج- حفظ دستگاهها وتجهيزات از صدمه ديدن
3-237- كارت حفاظت دستگاه بايد به نحو زير تكميل ونصب شود
238- مقررات عمومي كارت حفاظت دستگاه
239- مسئولان بهره برداري موظفند كارت را به نحو زير تكميل و آنرا نصب كنند
240- براي ابطال كارت حفاظت دستگاه ، بايد به ترتيب زير عمل شود
241- كاربرد فرمهاي ضمانت نامه Guarantee Forms
242- فرمهاي ضمانت نامه شامل
243- صدور فرمهاي ضمانت نامه
244- فرم درخواست صدور ضمانت نامه
245- نحوه تكميل فرم درخواست صدور ضمانت نامه
246- وظايف مربوط به مسئولان بهره برداري
247- وظايف تصويب كننده نهايي فرم درخواست صدور ضمانت نامه
248- مقررات عمومي درخواست صدور ضمانت نامه
249-وظايف مسئولان صادر كننده فرم ضمانت نامه
250- جدا سازي
1-250- انجام عمليات جدا سازي از منابع انرژي الكتريكي
2-250- انجام عمليات جدا سازي ا زمنابع انرژي مكانيكي
251- بدون انرژي كردن
1-251- انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي الكتريكي
2-251- انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي مكانيكي
252- مسئوليتهاي دارنده ضمانت نامه
253- ابطال فرم ضمانت نامه
مقررات عمومي فرم هاي ضمانت نامه
276- براي معتبر كردن فرم ضمانت نامه بايد عمليات زير انجام پذيرد
277- فرم تضمين نامه ايستگاه
بخش دوم: (كارتها وفرمهاي حفاظتي)
مشخصات مربوط به فرم درخواست صدور ضمانت نامه

دانلود فایل

بررسی-پست-های-فشار-قوی-و-ترانسفورماتورها-خطوط-انتقال

بررسی پست های فشار قوی و ترانسفورماتورها خطوط انتقال

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 256
حجم فایل: 626

بخشی از متن:
خلاصه:
در اين گزارش سعي شده است كه با رعايت اختصار گوشه اي از قسمت عظيم و گسترش انتقال الكتريكي تشريح شود. در مقدمه اين گزارش آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست 63 كيلو ولتي كمال آباد كرج آمده است. در بخش نخست گزارش دلايل وجود پستهاي فشار قوي و همچنين انواع آنها با توجه به استانداردهاي موجود شرح داده شده در بخش دوم گزارش مهمترين و اساسي ترين تجهيزات تشكيسل دهنده پست به تفصيل شرح و بررسي گرديده است . همچنين در مورد رله هايي كه محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و ديگر تجهيزات مهم يك مجموعه را عهده دارند توضيحاتي داده شده است دربخش بعدي اصول و روشهاي بهره برداري بهينه از پستهاي فشار قوي بطور اعم شرح داده شده است كه اين توضيحات در جهت بهره وري بيشتر و همچنين راندمان بالاتر و جلوگيري از بروز هر گونه خطر و يا اشال احتمالي به كليه دست اندركاران يك پست فشار قوي توصيه مي شود . بخش بعدي مربوط به شرح و توضيح اشكالات احتمالي كه ممكن است در پست 63كمال آباد بروز كند و همچنين شرح كارهايي كه براي رفع اين عيوب بايد انجام شود . بخش آخر نيز مربوط به نحوة بهره برداري از مدارهاي اينترلاك پست 63 كمال آباد مي باشد كه در آن نحوه برق دار كردن خط با در نظر گرفتن كليه اصول فني براي جلوگيري از بروز هر گونه نارسايي در سيستم و شبكه شرح گرديده است.

فهرست مطالب:
خلاصه گزارش
مقدمه
دستگاههاي اندازه گيري
رله هاي حفاظت خط
رله هاي حفاظتي خط 20c
مشخصات باطريهاي 127v
مشخصات باطريهاي D.c 48v
1) مباني و تعاريف مربوط به پست فشار قوي
ولتاژهاي استاندارد 
تعريف پست فشار قوي
انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار 
1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation) 
2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation) 
3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation) 
4ـ پستهاي فشار ضعيف(Low Voltage Substation) 
5ـ پستهاي كليدي يا كوپلاژ(Switching Substation) 
پستهاي باز نيز به چند دسته تقسيم مي شوند 
1ـ پستهاي معمولي (conventional) 
2ـ پستهاي گازي يا (Gas Insulated Substation) 
3ـ پستهاي سيار (Mobiel Substation) 
پستهاي بسته يا داخلي نيز خود به سه نوع تقسيم مي گردد 
1ـ پستهاي فشار قوي باز 
2ـ پست فشار قوي نيمه باز 
3ـ پست فشار قوي بسته 
1ـ خطوط تك مداره (single circuit) 
2ـ خطوط دو مداره (Double circuit) 
3ـ خطوط باندل (Bundle) 
2) تجهيزات پست
1ـ2) سويچگير 
ترانسفورماتور قدرت 
3ـ2) ترانس زمين 
4ـ2) جبران كننده ها 
5ـ2) تأسيسات جانبي
3) سوئيچگير
1ـ3) باسبار ياشين (BUS BAR)
1ـ1ـ3) انواع شين از نظر شكل ظاهري
2ـ1ـ3) شينه بندي
3ـ1ـ3) انواع شينه بندي 
ب) قطع طولي شين بوسيله ديژنكتور 
ب ـ 3ـ1ـ3) شينه بندي چند تايي يا مركب 
الف) قطع طولي شين بوسيله سكسيونر تقسيم كنندة باس بار 
الف ـ روش دو دژنكتوري 
ب ـ روش يك ونيم ديژنكتوري 
ج ـ 3ـ1ـ3) باسبار دوبل ( راهرو اصلي )
د ـ3ـ1ـ3) سيستم شينه يندي حلقوي ( زنجيره اي )
مزاياي اين نوع شينه بندي 
ز ـ3ـ1ـ3) شينه بندي سه كليدي 
4ـ1ـ3) ايمني باسبار
5ـ1ـ3) رنگ آميزي شين ها
2ـ3)كليدهاي فشار قوي
1ـ قطع كننده يا سكسيونر
2ـ كليد بار
3ـ كليد قدرت
1ـ2ـ3) قطع مدارات مختلف
الف ـ قطع مدار اهمي
ب ـ قطع مدار سلفي 
ج ـ قطع مدار خازني 
2ـ2ـ3) بررسي وصل مدارات مختلف
الف ـ وصل مدار اهمي
ب ـ وصل مدار سلفي
ج) وصل مدار خازني
3ـ2ـ3) روشهاي سريع خاموش نمودن جرقه در كليدها
1ـ ازدياد طول قوس
الف ـ حرارت قوس 
ب ـ اثر حوزة مغناطيسي 
2ـ تشديد خنك كردن قوس
3ـ مقطع كردن قوس
4ـ خاموشي درنقطه صفر
5ـ خازن موازي با كنتاكتها
6ـ خلاء
7ـ روغن
4ـ2ـ3) قطع جرقه دركليدهاي فشار قوي
عامل مؤثر در قطع يا برقراري مجدد جرقه
5ـ2ـ3) انواع خاموش كننده ها
الف ـ 5ـ2ـ3) خاموش كننده جامد
ب ـ 5ـ2ـ3) خاموش كنندة مايع
ج ـ 5ـ2ـ3) خاموش كنندة گازي
كليدهاي فشار قوي 
6ـ2ـ3) كليد بدون بار ( سكسيونر )
الف ) موارد استعمال سكسيونر
سكسيونر دوراني 
سكسيونر قيچي ايي 
7ـ2ـ3) كليد قابل قطع زير بار
8ـ2ـ3) كليد قدرت يا ديژنكتور ( بريكرها )
الف ـ 8ـ2ـ3) كليد روغني ( تمام روغني )
ب ـ8ـ2ـ3) كليد قدرت نيمه روغني
ج ـ 8ـ2ـ3) كليد SF6 ( هگزا فلوئوريد گوگرد )
د ـ 8ـ2ـ3) كليد خلاء
رـ8 ـ2ـ3) كليد هوايي ( كليد هواي فشرده )
زـ8 ـ2ـ3) كليد اكسپانزيون ( آبي )
س ـ 8ـ 2ـ3) كليد گازي جامد
9ـ2ـ3) مكانيزم قطع و وصل كليدهاي فشار قوي
الف ـ 9ـ2ـ3) مكانيزم فنري
ب ـ 9ـ2ـ3) مكانيزم روغني (هيدروليكي)
ج ـ9ـ2ـ3) مانيزم هوايي يا بادي
10ـ2ـ3) مشخصات الكتريكي بريكرها
3ـ3) ترانسفورماتور هاي جريان Current transformer
1ـ3ـ3) پارامترهاي اساسي در C.t ها
2ـ كلاس و دقت اندازه گيري ترانس جريان
3ـ نسبت تبديل ترانس جريان 
4ـ ظرفيت ترانس جريان
2ـ3ـ3) انواع ترانسهاي جريان ازنظر ساختمان
3ـ3ـ3) مشخصات الكتريكي ترانسهاي جريان
4ـ3) ترانسفورماتورهاي ولتاژ
Voltage or potantial transformer
1ـ4ـ3) مشخصات الكتريكي ترانسهاي ولتاژ
5ـ3) مقره ها Insulaturs
انواع مقره ها 
6ـ3) برقگيرها [Lightning Aresster]
انواع برقگيرها 
2ـ برقگير با مقاومت غير خطي 
3ـ برقگير لوله اي 
كنتور برقگير 
7ـ3) تله موج (Line Trap) و واحد تطبيق كننده خط (Line Metching Unit)
1ـ خازن كوپلاژ : (High Voltage coupling capacitor)
2ـ تله موج : Ware Trap or Line Trap
3ـ دستگاه تطبيق با خط : Line matchjing unit
4) حفاظت پستهاي فشار قوي
حفاظت توسط رله ها 
1ـ4) رله اضافه جريان
2ـ4) رله اتصال زمين
3ـ4) رله ديفرانسيل (Differctial relay)
4ـ9 رله افت ولتاژ (Under voltage reloy)
5ـ4) رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy)
6ـ4) رله اضافه فركانس (over freguency relay)
7ـ4) رله افت فركانس (under freguency relay)
8ـ4) رله اضافه فلوي مغناطيسي (over flux relay)
9ـ4) رله دايره كشنال
10ـ4) رله ديستانس (Distane relay)
5) اصول و روشهاي بهره برداري از پستهاي فشار قوي
تقسيم بندي تجهيزات در طرح حفاظتي يك پست فشار قوي 
حفاظت هاي ترانس قدرت 
دستورالعملها 
دستورالعمل مخصوص پستها 
تعيين وظايف و تقسيم مسئوليتها 
روش عمليات در مواقع بروز حادثه 
قطع كلي سيستم 
روش برگردانيدن سيستم بوضع عادي 
طرز عمل در مواقع نامتعادلي فازها 
قطع و وصل خودكار خطوط 
دياگرامهاي عملياتي 
سنكرون كردن 
6) آمار حوادث و اتفاقات احتمالي كار
بريكرها 
C.V.T ها
C.T ها
L.T ها
برقگيرها
شارژرها
باطريها
ديزل ژنراتور اضطراري
دستور العمل هاي ثابت بهره برداري شبكه فوق توزيع
كنترل ولتاژ
1-ولتاژ عادي (افزايش تا 2 درصد يا كاهش تا 2 درصد)
2-ولتاژ غير عادي (افزايش تا 5 درصد يا كاهش تا 10 درصد)
3-ولتاژ غير قابل (افزايش بيش از 5 درصد يا كاهش بيش از 10 درصد)
الف- عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب) نحوه بر قدار كردن پست
ج ) خروج دستي ترانسفورماتور جهت سرويس وتعميرات
د- بر قدار كردن ترانسفور ماتور پس از پايان كار سرويس وتعميرات
عمليات در پستهاي فوق توزيع داراي باسبار 63 كيلو ولت
الف) عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب ) نحوه بر قدار كردن پست
ج) بدون برق كردن يكي از باس بارهاي 63 كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
د) بر قدار كردن يكي از باس بارهاي 63 كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
ه) بي برق كردن كليه باس بارهاي 63 كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
ر) بر قدار كردن كليه باس بارهاي 63 كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
بهره برداري از ترانسفور ماتورهاي فوق توزيع
الف : بازديدها ومراقبت هاي ظاهري
ب : نحوه موازي كردن ترانسفور ماتور ها
ج- نحوه از حالت موازي خارج كردن ترانسفور ماتورها
د- انجام عمليات در صورت خروج خود كار ترانسفور ماتور بعلت باز شدن ديژنكتورهاي 20 و 63 يلو ولت و يا فقط ديژنكتور 63 كيلو ولت آن ( در حالت موازي نبودن ترانسفورماتورها)
ه- نحوه برقدار كردن ترانسفور ماتور هاي فوق توزيع پس از پايان كارهاي تعميراتي ورلياژي
الف- خازنهائي كه در پستهاي نوع كوژلكس نصب شده اند 
ب- خازنهاي نصب شده در ساير پستها
الف : خازنهائي كه در پستهاي نوع كوژلكس نصب شده اند 
1-وصل كردن خازنها
2- قطع كردن خازنها
ب- خازنهاي نصب شده در ساير پستها 
1- حالت دستي
1-1-برقدار كردن خازنها
2-1- بي برق كردن خازنها
2- حالت خود كار
عمليات در شرايط بي برق شدن باسبارهاي 63 و 20 كيلوولت
پستهاي 63/0 23 يا 20/230 كيلو ولت
ب- عمليات در آن دسته از پستهاي فوق توزيع كه اطاق فرمان تجهيزات 63 يا 209 كيلوولت آنها از اطاق فرمان پست انتقال مجزا است
الف- گزارش هاي شفاهي
ب- گزارش هاي كتبي
206- وظايف درخواست كننده كارت احتياط (مجري كار)
207- وظايف صادر كننده كارت احتياط
208- مقررات ابطال كارت احتياط
209- مقررات عمومي كارت احتياط
210- كارت حفاظت شخصي
211- كاربرد كارت حفاظت شخصي
212- وظايف درخواست كننده كارت حفاظت شخصي
213- وظايف صادر كننده كارت حفاظتي شخصي
214- مقررات ابطال كارت حفاظت شخصي
215- مسئول بهره برداري موظف است موارد زير را اجرا كند
مقررات عمومي كارت حفاظت شخصي
236- كارت حفاظت دستگاه
الف- حفظ دستگاه وتجهيزات از آسيب ديدن بيشتر
ب- پايدار نگه داشتن سرويس برق
ج- حفظ دستگاهها وتجهيزات از صدمه ديدن 
3-237- كارت حفاظت دستگاه بايد به نحو زير تكميل ونصب شود
238- مقررات عمومي كارت حفاظت دستگاه
239- مسئولان بهره برداري موظفند كارت را به نحو زير تكميل و آنرا نصب كنند
240- براي ابطال كارت حفاظت دستگاه ، بايد به ترتيب زير عمل شود
241- كاربرد فرمهاي ضمانت نامه Guarantee Forms
242- فرمهاي ضمانت نامه شامل 
243- صدور فرمهاي ضمانت نامه
244- فرم درخواست صدور ضمانت نامه
245- نحوه تكميل فرم درخواست صدور ضمانت نامه
246- وظايف مربوط به مسئولان بهره برداري
247- وظايف تصويب كننده نهايي فرم درخواست صدور ضمانت نامه
248- مقررات عمومي درخواست صدور ضمانت نامه
249-وظايف مسئولان صادر كننده فرم ضمانت نامه
250- جدا سازي
1-250- انجام عمليات جدا سازي از منابع انرژي الكتريكي
2-250- انجام عمليات جدا سازي ا زمنابع انرژي مكانيكي
251- بدون انرژي كردن
1-251- انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي الكتريكي
2-251- انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي مكانيكي
252- مسئوليتهاي دارنده ضمانت نامه
253- ابطال فرم ضمانت نامه
مقررات عمومي فرم هاي ضمانت نامه
276- براي معتبر كردن فرم ضمانت نامه بايد عمليات زير انجام پذيرد 
277- فرم تضمين نامه ايستگاه
بخش دوم: (كارتها وفرمهاي حفاظتي)
مشخصات مربوط به فرم درخواست صدور ضمانت نامه

دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز : | اشتراک گذاری :
rss نوشته شده در تاریخ 1395/5/15 و در ساعت : 04:28 - نویسنده : علیرضا بشیری رضایی
آخرین مطالب نوشته شده
  • گزارش کارآموزی PLC بی سیم در شرکت سایپا
  • توسعه سیستم ترکیبی توربین بادی با ذخیره ساز انرژی نیروگاه تلمبه ذخیره ای
  • گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق در پست برق مترو
  • گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق در شرکت فنی حفاظتی
  • مقاله تجزيه و تحليل موتور DC بدون مكنده با استفاده از تئوری تابع سیم پیچ
  • Copyright © 2010 by http://electrical-engineer.samenblog.com